GDPR

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ  

Zjednodušená forma: Nikdy Vaše data nepředáme třetím osobám (kromě dopravních společností), nikdy je neprodáme, nikdy je nezneužijeme pro spamování vás nabídkami – sami to nesnášíme. Na co je využijeme – kontaktovat vás zpět s informacemi, které jste vyžádali. Pokud budete chtít, všechno co můžeme (co nevyžaduje nějaký jiný zákon) o vás zapomeneme a už vás nikdy kontaktovat nebudeme – stačí nám to napsat. Děláme vše pro to, aby se vaše data nikdy nedostala mimo naši společnost.

A teď obligátní odstavcové znění:


1.   Ochrana osobních údajů zákazníka, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a přímo použitelnými předpisy Evropské unie, především Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 27. dubna 2016 č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen jako „Nařízení“).       

2.   Zákazník bere na vědomí, že společnost QPQ, s.r.o. za účelem plnění smluv a povinností stanových těmito obchodními podmínkami a právními předpisy zpracovává vybrané osobní údaje zákazníka: jméno a příjmení, případně adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, a dále údaje týkající se zaplacení ceny zboží nebo služeb (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).       

3.   Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat společnost o změně ve svých osobních údajích.       

4.   Zpracováním osobních údajů zákazníka může společnost pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje společností bez předchozího souhlasu zákazníka předávány třetím osobám.       

5.   Údaje zpracované za účelem splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je zákazník, případně jsou nezbytné pro splnění právní povinnosti (pro zajištění dodání služby, vyřizování reklamací, účetní povinnosti a další) jsou uchovány po dobu nezbytně nutnou pro řádné splnění smlouvy, popř. po lhůtu stanovenou právními předpisy (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví apod.), nejdéle však po dobu 10 let. Osobní údaje zákazníka jsou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem a/nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem, v závislosti na druhu zpracování.       
Zákazník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zákazník má k zaručení ochrany jeho osobních údajů tato práva:       

•   Právo na informace (právem na informace se rozumí veškerá práva zákazníka obsažená v čl. 13 Nařízení, zejména se jedná o právo zákazníka na znalost totožnosti a kontaktních údajů společnosti a na znalost účelu, pro který jsou osobní údaje zákazníka společností shromažďovány a zpracovávány).       

•   Právo na přístup k osobním údajům (právem na přístup k osobním údajům se rozumí veškerá práva zákazníka obsažená v čl. 15 Nařízení, zejména se jedná o právo zákazníka na získání potvrzení od společnosti, zda a případně za jakým účelem jsou osobní údaje zákazníka zpracovávány).       

•   Právo na opravu (právem na opravu se rozumí veškerá práva zákazníka obsažená v čl. 16 Nařízení, zejména pak právo požadovat, aby společnost opravila bez zbytečného odkladu nepřesné nebo nesprávné osobní údaje, které se zákazníka týkají).       

•   Právo na výmaz – být zapomenut (právem na výmaz se rozumí veškerá práva zákazníka obsažená v čl. 17 Nařízení, zejména se jedná o právo zákazníka, aby společnost bez zbytečného odkladu na požádání zákazníka vymazala osobní údaje zákazníka za předpokladu, že pro to budou naplněny podmínky dané Nařízením).       

•   Právo na omezení zpracování (právem na omezení zpracování se rozumí veškerá práva zákazníka obsažená v čl. 18 Nařízení).       

•   Právo na přenositelnost údajů (právem na přenositelnost údajů se rozumí veškerá práva zákazníka obsažená v čl. 20 Nařízení, zejména pak právo zákazníka získat své osobní údaje, které poskytl společnosti, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu).       

•   Právo vznést námitku (právem vznést námitku se rozumí veškerá práva zákazníka obsažená v čl. 21 Nařízení).       

•   Zjistí-li nebo domnívá-li se zákazník, že společnost zpracovává jeho osobní údaje v rozporu s ochranou soukromého života zákazníka, v rozporu s Nařízením nebo v rozporu se zákonem, může požadovat po společnosti vysvětlení či požadovat, aby byl takový stav odstraněn.  Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.       

•   Nesjedná–li společnost nápravu, má zákazník právo obrátit se se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, který plní úlohu dozorového úřadu ve věcech ochrany osobních údajů. Právo zákazníka na jiné prostředky soudní a správní ochrany tím není dotčeno.       

6.   Požádá-li zákazník o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu společnost povinna tuto informaci předat. Společnost má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.       

7.   Zákazník projevuje souhlas se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem společnosti na elektronickou adresu zákazníka a souhlas se zasíláním obchodních sdělení společností na elektronickou adresu zákazníka, a to zaškrtnutím příslušného textového pole na webových stránkách. Tento souhlas může zákazník kdykoliv odvolat, a to písemně oznámením zaslaným na adresu provozovatele či e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu společnosti.       

8.   Zákazník dále potvrzuje, že byl seznámen s možností společnosti využívat tzv. cookies v souvislosti s provozováním webového rozhraní obchodu a udělil mu pro využívání této služby souhlas. Zákazník bere na vědomí, že má právo tento souhlas kdykoliv odvolat. 

Provozovatelem webových stránek je společnost QPQ, s.r.o., IČ: 28467973
Sídlo společnosti: Šárecká 925/51, 16000 Praha 6